Ana sayfa Diğer Hukuki Konular Şirketlerin Web Sitesi Zorunluluğu – Şirketlerin WebSite Kurma Yükümlülüğü

Şirketlerin Web Sitesi Zorunluluğu – Şirketlerin WebSite Kurma Yükümlülüğü

PAYLAŞ
Şirketlerin Web Sitesi Zorunluluğu - Şirketlerin WebSite Kurma Yükümlülüğü
Şirketlerin Web Sitesi Zorunluluğu - Şirketlerin WebSite Kurma Yükümlülüğü

Hangi tip şirketler website açmak zorundadır? Yükümlü oldukları halde website açmayan yada sahip olduğu websitesini yasal düzenlemelere uygun hale getirmeyen şirket yöneticilerinin sorumluluğu nelerdir?

Bilgi çağında yaşadığımız bu günlerde, özellikle internet yoluyla bilgiye ulaşmak, çok daha hızlı ve kolaydır. Arama motorlarına yazdığımız anahtar kelimelerle, bu kelimelerin ifade ettiği kavramlar çerçevesinde faaliyet gösteren kişi ve kurumlar hakkında bilgi edinebiliyoruz. Bundan daha da önemlisi, tüm bunların farkında olan kişi ve şirketler, kendileri ve faaliyetleri hakkında ilk elden bilgi vermek amacıyla açmış oldukları internet siteleridir. Teknolojiye ayak uydurmaya çalışan hukuk düzenimiz de, bilgi çağının bir gereği ve sonucu olan internet siteleri konusunda düzenlemelere gitmiştir. Bunlardan bir tanesi de, belli şirketlerin internet sitesi (website) açma yükümlülüğüdür.

Soru-Cevap yöntemiyle, bu durumu kısaca inceleyeceğiz.

Bu konudaki yasal düzenleme nedir?
Geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile birçok alanda yenilikler getirmiştir. Bu yeniliklerden bir tanesi de, belli şartlara haiz sermaye şirketlerine internet sitesi (website) kurma yükümlülüğüdür. Kanunla düzenlenen bu yenilik daha sonra yürürlüğe giren “Sermaye şirketlerinin açacakları internet (website) sitelerine dair yönetmelik” ile detaylandırılmıştır. Bu makalemizde TTK ve ilgili yönetmelik çerçevesinde inceleme yapacağız.

Hangi tip şirketler internet sitesi (website) kurmakla yükümlüdür?
TTK ve ilgili yönetmeliğe göre, denetime tabi sermaye şirketleri, yönetmelik vasıtası ile belirlenmiş olan süre içersinde yayınlamak ile yükümlü oldukları bilgileri kendi internet sitelerinde yayınlamak zorundadırlar. Yeni TTK, bu yükümlülüğü öncelikle tüm sermaye şirketleri açısından öngörmüşse de 01.07.2012 tarihinde yapılan değişiklik ile bu yükümlülüğün içeriğini şirketlerin çeşitleri açısından sınırlamaya gitmiş ve yalnızca bağımsız denetime tabi şirketler için internet sitesi (website) kurmakla yükümlüğü getirilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. maddesinde, sermaye şirketlerinin internet sitesine sahip olma yükümlülüğü düzenlenmiş olup, bu maddenin ilk bendinde, yükümlü şirketlerin bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri olduğu belirtilmiştir. Yine aynı maddenin 6. bendinde, denetime tabi olmayan sermaye şirketlerinin, internet sitesine sahip olma ile ilgili böyle bir yükümlülük altında olmadığı düzenlenmiştir.

Dikkat edilirse, kanunun internet sitesi (website) kurma yükümlülüğü altına soktuğu şirketlerin en önemli özelliği bağımsız denetime tabi olması gerektiğidir. Hangi şirketlerin, bağımsız denetime tabi olmakla yükümlü olacağı her yıl Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmektedir. Bakanlar Kurulu Kararı ile hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olması gerektiğini, 2012/4213 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” ile düzenlenmiştir. Bu kriterler her sene güncellenmektedir. 2016 yılı için ise, bağımsız denetime tabi olacak şirket kriterleri 16 Şubat 2016 tarihinde 2016/8549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile güncellenmiştir.

Buna göre, bağımsız denetime tabi olma kriterleri olarak,
a- Aktif toplamının 40 milyon TL ve üstü Türk Lirası olması,
b- Yıllık net satış hasılatının 60 milyon TL ve üstü Türk Lirası olması,
c- Çalışan sayısının 200 ve üstü olarak belirlenmiştir.

Şirketlerin bağımsız denetime tabi olması için, yukarıda sayılmış olan üç kriterden ikisini üst üste iki hesap dönemi sağlıyor olması gerekmektedir. Yani, 2015 ve 2016 yıllarında bu 3 kriterden herhangi ikisini sağlayan şirketler, 2017 yılında bağımsız denetime tabi olacaktır ve konumuzla ilintili olarak, internet sitesine (website) sahip olma yükümlülüğü altına girecektir.

İnternet sitesi ne zamana kadar kurulmalıdır?
Sermaye şirketlerinin açacakları internet sitelerine dair yönetmeliğin 5. maddesinin 2. bendine baktığımızda, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra, kriterleri taşıyan sermaye şirketlerinin, bu andan itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları gerekmekte olduğu ve bu açmakla yükümlü oldukları bu internet sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına ayırmak zorunda olduklarının düzenlendiğini görmekteyiz.

Bu hükme göre, bağımsız denetime tabi olan şirketler, bu statüye sahip oldukları tarihten itibaren 3 ay içerisinde internet sitesi kurmak veya var olan internet sitesini bu yönetmelikte belirlenen hususlara uygun hale getirmek zorundadırlar.

Kurala uymamanın yaptırımları nelerdir?
Peki, internet sitesi kurmakla yükümlü bir şirket, bu yükümlülüğünü yerine getirmezse ne olur? İlkin TTK 1524. maddesine bakmamız gerekecek. Bu maddede, internet sitesi açılmaması yada açılsa da istenen şartların yerine getirilmemesi halinde, şirkete dair alınan belli kararların iptal edilmesine neden olmaktadır ve bunda kusuru olan yöneticiler hukuken sorumludurlar.

Cezai yaptırımlar ise, TTK’nın 562. maddesinin 12. bendinde düzenlenmiştir. Buna göre, internet sitesini yapmayan yöneticiler, yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar. İnternet sitesine sahip olan ancak TTK ve ilgili yönetmelik çerçevesinde istenen bir şekilde ortaya koymayan yöneticiler, yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here